Våra mest populära medlemskap
Autogiro gym och gruppträning 12månader
249kr
Gymkort Autogiro (vuxen) Obundet med 1 månads uppsägningstid
289kr
Gymkort Autogiro (student) Obundet med 1 månads uppsägningstid
199kr
Gymkort Årskort direktbetalning (vuxen)
3200kr
Alla våra medlemskap
Autogiro
Kontant
Klippkort
Student
TRIM365 AB
Järnvägsgatan 20
923 31 Storuman
556978-4969
info@peakgym.se
0767792121
Mastercard   Visa
Köpvillkor


Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, hanterar dem med varsamhet och
sparar inte uppgifter längre än vad som krävs för att följa de lagar som finns.
Syftet med en sådan behandling är att kunna förse dig med relevant information om våra produkter,
tjänster och anpassade erbjudanden. Kort sagt, för att ge dig en så bra upplevelse av oss som möjligt.
Den nya dataskyddslagen innebär att du har rätt att när som helst radera dina uppgifter från vårt
register – kontakta oss i så fall
T24 gym värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av
dataskydd (t ex skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna
integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver
också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av
dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
som är i livet. T ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även
om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer)
är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel
på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning,
överföring och radering.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

T24 Gym AB
Org.nr. 559139-8523 är personuppgifts-
ansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket ändamål
När du visar intresse av T24 Gym och våra varor och tjänster
Vilka personuppgifter behandlas?
För- och efternamn
Telefonnummer
E-postadress
Postort
IP-nummer

Kontakta dig för att boka personlig rådgivning, skicka inspiration, information och erbjudanden.
? I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i Sverige, vilka genom
utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina
personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR,
och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter. Dina uppgifter behandlas
endast av biträden som finns inom det europeiska samarbetsområdet ("EU/EES").
? Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en
skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
? Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av
tredje part.
Rättslig grund
Samtycke.
Lagringstider
Oavsett om du blir medlem eller inte kommer vi att spara dina uppgifter. Detta gör vi eftersom vi
måste bevara dokumentation kring rekryteringsprocessen och utveckla vår process. Dina uppgifter
sparas i max 4 år. Därefter raderas dina personuppgifter.
Personuppgiftsbehandling under och efter ditt t24 gym -medlemskap
Vilket ändamål har vi?
Kunna administrera ditt t24 gym medlemskap och uppfylla våra rättsliga åtaganden i
och med detsamma.
Vilka personuppgifter behandlas?
? Personnummer (om du har ett sådant)
? För- och efternamn
? Telefonnummer
? E-postadress
? Postadress och postort
? Kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter (vid delbetalning)
? Träningsstatistik
? Fotografier
Uppgifterna tillhandahålls av dig i samband med avtalstecknande.

Hur använder vi uppgifterna?
? Kunna kommunicera medlemskapsrelaterad information till dig.
? använder dina uppgifter för att kunna kontakta dig angående deltagande i enkäter och
undersökningar i relation till ditt medlemskap.
? Kontakta dig via e-post med information om kommande evenemang, övriga utbildningar och
andra nyheter.
? För att kunna administrera betalningar och sköta vår löpande bokföring.
? Dina uppgifter sparas i vår databas.
? I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i Sverige, vilka genom
utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina
personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR,
och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
? Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en
skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
? Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av
tredje part.
? Vi strävar alltid efter att behandla data inom EU/EES. Vi arbetar aktiv med att alltid skydda
din data och vidtar alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa
att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som kan jämföras med skydd
som erbjuds inom EU/EES
Lagringstider
Vi lagrar dina medlemsuppgifter i ett (1) år efter avslutat medlemskap. Därefter raderas dem.
Personuppgiftsbehandling under och efter ditt t24 gym -medlemskap
Hur använder vi uppgifterna?
? I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i Sverige (men inom EU/EES),
vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina
personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR,
och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
? Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en
skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
? Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av
tredje part. De kommer inte heller att överföras till land utanför EU/EES.
? Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan komma att lämnas ut till
externa mottagare i forskningsändamål.

Lagringstider
Vi har rutiner för att hantera dina person- och hälsouppgifter på ett säkert sätt. Endast de som
behöver ha tillgång till dina personuppgifter har det, för att kunna utöva sina arbetsuppgifter
gentemot dig som medlem. Vi har avtal med våra IT-leverantörer när det gäller IT-säkerhet för att
kunna säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi lagrar dina uppgifter i upp
till max ett (1) år efter avslutat medlemskap. Därefter raderas dem.
Personuppgiftsbehandling i anslutning till vår webbshop
Vilka personuppgifter behandlas?
? Personnummer (om du har ett sådant)
? För- och efternamn
? Telefonnummer
? E-postadress
? Postadress och postort
? Kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
? Betalningshistorik
? Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
? IP-nummer
Uppgifterna tillhandahålls av dig i samband med köp i webbshopen.
Hur använder vi uppgifterna?
? Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
? Identifikation och ålderskontroll.
? Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar, vilket kan innefatta en
kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
? Hantering av reklamations- och garantiärenden.
? Kunna kommunicera Life Health & Fitness -relaterad information till dig.
? Dina uppgifter sparas i vår databas.
? I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i Sverige (men inom EU/EES),
vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina
personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR,
och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

? Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en
skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
? Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av
tredje part. De kommer inte heller att överföras till land utanför EU/EES.
Rättslig grund
Samtycke.
Lagringstider
Vi lagrar dina personuppgifter i upp till ett år (1) år efter det senaste köpet. Därefter raderas dem.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du
använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k.
tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1) Vid autogirobetalning samlas medgivande in från bankgirocentralen

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi
dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett
personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra
instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantör
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är
förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra
åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de
kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har
skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de
personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav
avseende internationell överföring av personuppgifter.
Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa
företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt
personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till
företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter
med är:

1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att
göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2. som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3. som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra
betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller
det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-
system finns inom EU/EES. Då Life är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Life att vidta

alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras
säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med den nivå och det skydd som finns inom
EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se
mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina
personuppgifter. Du kan begära en kopia på de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den
informationen vi har om dig. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga
om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen
lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom
ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.
Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna
inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Det kan dock
finnas legala skyldigheter för T24 gym som organisation, som hindrar oss från att
omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och
skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också konsumenträttslagstiftning. Det
kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller
försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer
vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som
hindrar den begärda raderingen.
Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad
behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om
vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver
dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad
behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga
erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få nyhetsbrev från ditt lokala t24 gym center
men inte från centralt håll via e-post. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen
som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler ( genom att godkänna respektive
hantering, alternativ kontakta ditt lokala t24 gym

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till
ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi
minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i
de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

T24 gym använder cookies
t24 gym använder så kallade cookies på sin webbplats. En cookie är en liten datafil med
text som sparas i din webbläsare. Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta
besökarens aktiviteter vid t24 gym webbtjänster. Cookies används även för att mäta
trafiken på vår webbplats och för statistik.
Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies lagras
som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar
dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur vi använder cookies
Vi använder cookies för att du ska kunna använda t24 gym webbplats på det sätt vi
avsett och för att kunna ge dig som besökare bättre service och en relevantare upplevelse. Vissa
cookies krävs för att t24 gym webbplats ska fungera. Dessa cookies används t.ex. för att
stödja flera samtidiga besökare på webbplatsen och identifiera besökaren så att val du gör på
webbplatsen följer med under hela besöket. Cookies används även för att information vid köp av
varor och tjänster på webbplatsen ska underlättas, utan dessa cookies skulle du till exempel inte
kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång.

Cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att inhämta
information om hur itrim.se används och hur vi kan förbättra den. Denna information gör det möjligt
för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Slutligen används cookies av t24 gym
för marknadsföringsändamål.

Google Analytics
Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att
samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, medan andra används för att inhämta
information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som
besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är
populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och
optimera våra webbplatser på bästa sätt.
Dessa cookies används för att få en bild av hur besökare använder t24 gym webbplats
och därigenom förbättra innehåll, navigation och struktur. Den information som samlas in i dessa
cookies (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google Inc. på servrar i USA. Google
kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part
behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser
med andra data som Google innehar. t24 gym har ställt in Google Analytics så att
verktyget anonymiserar den information som lagras hos Google. Detta görs genom att Google
Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften lagras hos
Google.
Dessa cookies innehåller ingen övrig personlig information och informationen används enbart i
aggregerad form för statistik.

Sociala nätverk och marknadsföring
t24 gym webbplats bäddar ibland in cookies från sociala nätverk, till exempel Facebook
och Instagram, för att göra innehållet i dessa kanaler mer relevant och personligt, baserat på
besökarnas besöksbeteende på itrim.se.

Om du inte vill tillåta användning av cookies?
Alla webbläsare är olika, men de flesta är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill
tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en
webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om
hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.
OBS! Om du väljer att avaktivera cookies går du miste om flera fördelar T24 gym
webbtjänster och webbplatsen kommer inte att fungera så bra som du som besökare förväntar dig.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi
har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller
obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att
vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn
finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling
av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller
uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande
betydelse för dig, kommer du att få information på itrim.se och via e-post (ifall du har angivet e-post)
i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar
kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.