Anläggning
Medlemskap
AG 12
509kr
AG SENIOR 12
382kr
Alla medlemskap
Autogiro
Fitness & Friends by NERO AB
Kungsgatan 5a
553 31 Jönköping
556685-8733
info@fitnessandfriends.se
036-308100
Mastercard   Visa
Köpvillkor


Information kring GDPR.

Att skydda våra medlemmars integritet och de personuppgifter vi behandlar är av högsta vikt för oss på Fitness & Friends by NERO AB. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar medlemmars personuppgifter.
Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?
I samband med våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter om medlemmens namn, personnummer, adress, e postadress, telefonnummer och betalningsinformation.
Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal med våra medlemmar, och för att därefter administrera avtalen. Dessutom behandlar vi uppgifterna, om du samtycker till detta, för att informera dig om nyheter som kan intressera dig och vidareutveckla vår verksamhet.
Personuppgifterna behandlas för
• förberedelse och administration av den berörda tjänsten (t.ex. vid kreditupplysning eller i övrig kreditbedömning); samt
• fullgörelse av ingångna avtal (t.ex. fakturering).
Personuppgifterna behandlas även med stöd av våra berättigade affärsintressen som underlag för
• marknads- och kundanalyser;
• affärsuppföljning;
• affärs- och metodutveckling (t.ex. utveckling av Fitenss & Friends by NERO AB:s hemsida), samt
• marknadsföringsändamål (om kunden inte begärt direktreklamspärr hos oss).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling med stöd av våra berättigade affärsintressen.
Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med Fitness & Friends by NEROS AB:s externa leverantörer (så som IT-leverantörer och leverantörer för betallösningar) i den mån det behövs för att administrera och genomföra den berörda tjänsten. Vi kan komma att dela personupgifterna till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, (så som leverantörer av CRM system, inkassobolag, kreditmarknadsbolag, banker, och tryckerier.
Endast personer hos Fitness & Friends by NERO AB som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Fitness & Friends by NERO AB har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.
Fitness & Friends by NERO AB sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos Fitness & Friends by NERO AB. Därefter sparas dina personuppgifter som längst under ett år, om du inte begär att dina personuppgifter ska raderas tidigare (se dina rättigheter nedan). Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter.
Dina rättigheter
Fitness & Friends by NERO AB, org nr: 556685-8733, Kungsgatan 5A 553 31 Jönköping är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag.
Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår skriva till Fitness & Friends by NERO AB och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och om du vill är vi skyldiga att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering av personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden enligt ingångna avtal. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Om du är missnöjd över hur Fitness & Friends by NERO AB behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Fitness & Friends by NERO AB:s personuppgiftsbehandling.
Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Fitness & Friends by NERO AB på info@fitnessandfriends.se eller per brev till adressen ovan.

Här nedanför kan du läsa mer om hur vår leverantör av affärssystem hanterar de uppgifter vi väljer att lagra hos dem.
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.