Schema v.46
 
Måndag Nov 13
 
Tisdag Nov 14
 
Onsdag Nov 15
 
Torsdag Nov 16
 
Fredag Nov 17
 
Lördag Nov 18
 
Söndag Nov 19