Schema v.46
 
Måndag Nov 11
 
Tisdag Nov 12
 
Onsdag Nov 13
 
Torsdag Nov 14
 
Fredag Nov 15
 
Lördag Nov 16
 
Söndag Nov 17